Κατάργηση

24. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμοι του 2002 έως 2007 καταργούνται.