Αδικήματα και ποινές

22. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή σε ποινή προστίμου μέχρι τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (34.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.