Ισχύουσες συμφωνίες

21.(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας στις περιπτώσεις όπου μια συμφωνία που έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 των περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμου έχει υπογραφεί ή αναθεωρηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5ης Ιουνίου 2009 και της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμος, όταν η συμφωνία έχει υπογραφεί ή αναθεωρηθεί, εξακολουθεί να εφαρμόζεται για επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που αναφέρονται στο εδαφίου (1).

(3) Κατά τη λήξη των συμφωνιών που συνάπτονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), τα μέρη στις συμφωνίες αυτές μπορούν να αποφασίσουν από κοινού την παράταση ή την αναθεώρησή τους. Εάν τούτο δεν συμβεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.