Εμπιστευτικές πληροφορίες

17.(1)(α) Tα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων, οι εμπειρογνώμονες που ενδεχομένως τα επικουρούν, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας για ενημέρωση και διαβούλευση, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές.

(β) H υποχρέωση για εμπιστευτικότητα εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λήξη της θητείας των ανωτέρω μελών, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου βρίσκονται.

(γ) Tα μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και η κεντρική διεύθυνση αποφασίζουν από κοινού τα θέματα τα οποία καλύπτονται από εμπιστευτικότητα, καθώς και τα στοιχεία της πληροφόρησης που θα ανακοινωθούν σε τρίτους.

(2)(α) H κεντρική διεύθυνση δεν έχει υποχρέωση να πληροφορήσει το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων για θέματα που:

(i) H φύση τους είναι τέτοια ώστε, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, ενδέχεται να δυσχεράνουν σοβαρά τη λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή να τις ζημιώσουν·

(ii) χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία.

(β) Κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου, η κεντρική διεύθυνση υποχρεούται να πληροφορεί το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων επί θεμάτων τα οποία θεωρούνται δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου ως απόρρητα.