Λειτουργίες ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων

16.(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, τα μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις ή στις επιχειρήσεις του ομίλου κοινοτικής κλίμακας, ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, ενημερώνουν το σύνολο των εργαζομένων σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης.

(2) Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώμονες της επιλογής τους, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

(3) Oι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν την κεντρική διεύθυνση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 10.