Αρχές που διέπουν τις σχέσεις κεντρικής διεύθυνσης, ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και εκπροσώπων των εργαζομένων

18.(1) H κεντρική διεύθυνση και το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας, σεβόμενες αμοιβαία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

(2) Oι αρχές που παρατίθενται στο εδάφιο (1) ισχύουν και για τη συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διεύθυνσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων.