Αποθεματικό του Φορέα

17. Τυχόν πλεονάσματα του Φορέα μεταφέρονται σε αποθεματικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Φορέα για το επόμενο έτος.