Υποχρεώσεις Φορέα

18.-(1) Ο Φορέας τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

(2) Το Συμβούλιο μεριμνά για τη σύνταξη απολογισμού οικονομικής διαχείρισης σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους.

(3) Οι λογαριασμοί του Φορέα ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Τα λογιστικά βιβλία και όλα τα άλλα έγγραφα του Φορέα φυλάσσονται για περίοδο έξι (6) ετών μετά το τέλος της οικονομικής περιόδου, στην οποία αυτά αναφέρονται και, μετά την πάροδο της εν λόγω περιόδου, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει κατά πόσο αυτά συνεχίζουν να φυλάσσονται ή καταστρέφονται κατά τρόπο που αυτό θεωρεί ως ενδεδειγμένο.