Επενδυτική πολιτική του Ταμείου

17. Το ποσό του ενεργητικού του Ταμείου, πέραν του πάγιου ενεργητικού που απαιτείται για τη λειτουργία του Φορέα, επενδύεται ως ακολούθως:

(α)σε ομόλογα, γραμμάτια ή άλλους τίτλους του δημοσίου, ή σε άλλους ισοδύναμους τίτλους που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος, οι οποίοι είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμοι·

(β)σε έντοκους λογαριασμούς τηρούμενους σε τράπεζες που λειτουργούν στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος.