Γνωστοποίηση καταλόγων

17. Ο Υπουργός εκδίδει γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία εκτίθεται ο ενημερωμένος κατάλογος προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων, για τις οποίες εφαρμόζονται οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κοινή Θέση του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2001 για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2001/931/ΚΕΠΠΑ)» και «Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1693 του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2016 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα και προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται μαζί τους, και για την κατάργηση της Κοινής Θέσης 2002/402/ΚΕΠΠΑ», καθώς και οι κατάλογοι, που εκδίδονται δυνάμει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.