Υποχρέωση ενημέρωσης των Εποπτικών Αρχών και του Υπουργείου Εξωτερικών

16Γ. (1) Πρόσωπο που ασκεί χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, αναφέρει στην αρμόδια, ανάλογα με την περίπτωση, Εποπτική Αρχή, και η εν λόγω Εποπτική Αρχή αναφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί ή οποιαδήποτε δράση έχει πραγματοποιηθεί  σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τα περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 17.

(2) Εποπτική Αρχή δύναται να λάβει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (6) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου μέτρα σε περίπτωση που πρόσωπο που υπόκειται στην εποπτεία της παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Εποπτική Αρχή» σημαίνει Εποπτική Αρχή που ορίζεται ως τέτοια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.