Δέσμευση κεφαλαίων, χρηματικών περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π.

16Β. (1) Πρόσωπο που ασκεί χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, δεσμεύει όλα τα κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που-

(α) Ανήκουν ή ελέγχονται από καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα,

(β) ανήκουν ή ελέγχονται, εν’ όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα,

(γ) απορρέουν ή πηγάζουν από κεφάλαια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα,

(δ) ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπο ή οντότητα, που ενεργεί εκ μέρους, ή κατόπιν οδηγιών καθορισμένου προσώπου ή οντότητας.

(2) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο εδάφιο (1), δεσμεύει όλα τα κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή του και που γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1).

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο, περιλαμβανομένου προσώπου, ομάδας ή οντότητας που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κοινή Θέση του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2001 για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2001/931/ΚΕΠΠΑ)».