Παράβαση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

16Α. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται –

(α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές,

(β) στην περίπτωση νομικού προσώπου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).