Παράβαση του Κανονισμού (ΕΚ) 881/2002

16. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 881/2002 του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 2002 για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται -

(α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές,

(β) στην περίπτωση νομικού προσώπου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).