Παράβαση του Κανονισμού (ΕΚ) 2580/2001

15. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 2580/2001 του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2001 για την λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται -

(α)στην περίπτωση φυσικού προσώπου, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές,

(β)στην περίπτωση νομικού προσώπου, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000).