Ευθύνη νομικού προσώπου

14.-(1) Άνευ επηρεασμού της ποινικής ευθύνης οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, που διαπράττει αδίκημα τρομοκρατίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, νομικό πρόσωπο υπέχει την ίδια ευθύνη και δύναται να διωχθεί για οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, το οποίο διαπράττεται για λογαριασμό του νομικού προσώπου από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού αυτού προσώπου και που ασκεί εντός του νομικού προσώπου διευθυντική εξουσία, η οποία στηρίζεται, είτε σε εξουσία αντιπροσώπευσης είτε σε εξουσία λήψεως αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου, είτε σε εξουσία ασκήσεως ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), νομικό πρόσωπο υπέχει την ίδια ευθύνη και δύναται να διωχθεί σε περίπτωση που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου εκ μέρους του προσώπου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθιστά δυνατή τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, για λογαριασμό του νομικού προσώπου από πρόσωπο ιεραρχικά υπαγόμενο σε αυτό.

(3) Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο κριθεί ένοχο δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€850.000) και, επιπρόσθετα, αναλόγως του αδικήματος, δύναται να καταδικαστεί-

(α)σε οριστική ή προσωρινή απαγόρευση άσκησης εμπορικής ή και άλλης δραστηριότητας,

(β)σε αποκλεισμό από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις,

(γ)σε διάλυση,

(δ)σε προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη του αδικήματος τρομοκρατίας.