Ηθική αυτουργία, απόπειρα, συνέργεια

13.-(1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του, με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης και της χρήσης του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, αποπειράται ή υποκινεί άλλο πρόσωπο να διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό συναινεί ή όχι να διαπράξει αυτό, ή συνεργεί ή συμβάλλει στην διάπραξη οποιουδήποτε τέτοιου αδικήματος, είναι ένοχο αδικήματος, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

(2) Η απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 5, στα άρθρα 6, 7, 8, 11 και 12, καθώς και η ηθική αυτουργία για τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 και στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος Νόμου, δε συνιστούν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου.