Μέτρα επιείκειας σε ειδικές περιστάσεις

18. Το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει μειωμένη ποινή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κρίθηκε ένοχο για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, αν το πρόσωπο αυτό -

(α)παραιτείται από τις τρομοκρατικές δραστηριότητές του˙ και

(β)παράσχει στην Αστυνομία πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να ληφθούν διαφορετικά, συνδράμοντας έτσι στην-

(i) αποτροπή ή μετριασμό των αποτελεσμάτων του αδικήματος, ή

(ii) αναγνώριση και προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης προσώπων, τα οποία διέπραξαν αδίκημα που τιμωρείται με βάση τον παρόντα Νόμο, ή

(iii) παρεμπόδιση άλλων αδικημάτων , με βάση τον παρόντα Νόμο.