Προστασία μαρτύρων

19. Οποιοσδήποτε μάρτυρας σε ποινική διαδικασία, αναφορικά με αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, θεωρείται ως μάρτυρας που χρήζει βοήθειας και εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου.