Αποζημίωση θυμάτων αδικημάτων τρομοκρατίας

20. Οι διατάξεις του περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη ή κλονισμό της υγείας του, που οφείλεται άμεσα σε αδίκημα τρομοκρατίας.