Εξουσία απαγόρευσης εισόδου στη Δημοκρατία

21. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου, λογίζεται ως απαγορευμένος μετανάστης και δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έχει διαπράξει αδίκημα τρομοκρατίας ή συμμετέχει σε τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου, ή παρέχει υποστήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, ή για το οποίο υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι έχει εμπλακεί ή δύναται να εμπλακεί στη διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας.