Εξουσία απόρριψης αίτησης για καθεστώς του πρόσφυγα κ.λπ

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου, η Υπηρεσία Ασύλου, η οποία εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 26 του εν λόγω Νόμου, δύναται να αποκλείσει από το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας ή το καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει διαπράξει αδίκημα τρομοκρατίας ή συμμετέχει σε τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου, ή παρέχει υποστήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, ή για το οποίο υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι έχει εμπλακεί ή δύναται να εμπλακεί στη διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας.