Συλλογή, ανταλλαγή πληροφοριών κ.λπ

23.-(1) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, η ΜΟ.Κ.Α.Σ. και το Τμήμα Τελωνείων, ανάλογα με την περίπτωση, συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών, για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης και εξιχνίασης αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, με την ανταλλαγή πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης και με άλλους συναφείς τρόπους συνεργασίας.

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) αρχές μεριμνούν για τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών, που αφορούν ή που απορρέουν από τη διενέργεια ποινικών ανακρίσεων, σχετικά με οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, στο οποίο ενέχονται οποιαδήποτε πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες, που περιλαμβάνονται στους καταλόγους.

(3) Άνευ επηρεασμού των προνοιών του εδαφίου (1) και τηρουμένων των προνοιών του περί της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας και του Πρωτοκόλλου Σχετικά με την Ερμηνεία της εν λόγω Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις (Κυρωτικού) Νόμου του 2002, ο Αρχηγός Αστυνομίας, η ΜΟ.Κ.Α.Σ. και το Τμήμα Τελωνείων μεριμνούν για τη διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, μέσω του Εθνικού Γραφείου Ευρωπόλ, των ακολούθων στοιχείων και πληροφοριών, που προκύπτουν από ποινικές ανακρίσεις, που αφορούν οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, στο οποίο ενέχονται οποιαδήποτε πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους:

(α)οποιεσδήποτε πληροφορίες που βοηθούν στην εξακρίβωση της ταυτότητας των προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους˙

(β)οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν τις υπό διερεύνηση υποθέσεις, περιλαμβανομένων και των ειδικών συνθηκών διάπραξης του αδικήματος˙

(γ)στοιχεία, αναφορικά με την διασύνδεση των υπό διερεύνηση αδικημάτων με άλλα αδικήματα τρομοκρατίας˙

(δ)στοιχεία που αφορούν την χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών˙

(ε)στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν οποιαδήποτε απειλή παρουσιάζεται σε σχέση με την κατοχή όπλων μαζικής καταστροφής.