Ορισμός εθνικού ανταποκριτή της Eurojust σε θέματα τρομοκρατίας

24.-(1) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ορίζει νομικό λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας ως εθνικό ανταποκριτή της Eurojust, για θέματα τρομοκρατίας.

(2) Ο εθνικός ανταποκριτής της Eurojust συλλέγει-

(α)όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι και (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου,

(β)στοιχεία που αφορούν αιτήματα αμοιβαίας νομικής αρωγής, που υποβάλλονται σε σχέση με αδικήματα τρομοκρατίας,

και τα διαβιβάζει στην Eurojust.