Κοινές ομάδες έρευνας

25. Για την από κοινού διερεύνηση αδικημάτων τρομοκρατίας με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών, ισχύουν οι διατάξεις του περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμου.