Γνωστοποίηση καταλόγων

17. Ο Υπουργός εκδίδει γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία εκτίθεται ο ενημερωμένος κατάλογος προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων, για τις οποίες εφαρμόζεται η Κοινή Θέση 2007/448/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την ενημέρωση της Κοινής Θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση των Κοινών Θέσεων 2006/380/ΚΕΠΠΑ και 2006/1011/ΚΕΠΠΑ, καθώς και οι κατάλογοι, που εκδίδονται δυνάμει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.