Άδεια για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

5.-(1) Η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως, δύναται να εκδίδει άδειες ενεργειακού ελεγκτή ή ΕΕΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 9.

(2) Ενεργειακές υπηρεσίες και η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών που γίνονται ή/και παρέχονται για την εξοικονόμηση ενέργειας διενεργούνται μόνο από ΕΕΥ οι οποίες είναι διαπιστευμένες με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο και οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια με βάση το εδάφιο (1).

(3) Ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται μόνο από διαπιστευμένους ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο και οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει άδεια με βάση το εδάφιο (1).

(4) Οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας απέχουν από δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη ζήτηση και την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή την ανάπτυξη αγορών ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.