Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

6.-(1) Οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας υποχρεούνται να παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής, μια φορά το χρόνο τις συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές τους.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να είναι επαρκείς προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται καταλλήλως προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και να προάγονται και να παρακολουθούνται οι ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Στις εν λόγω πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνονται ιστορικές πληροφορίες και πρέπει να περιλαμβάνονται επίκαιρες πληροφορίες για την κατανάλωση των τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χαρακτηριστικών φορτίου, του διαχωρισμού των πελατών, και της γεωγραφικής θέσης των πελατών, σεβόμενες ταυτόχρονα την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα όσων πληροφοριών είναι είτε ιδιωτικού χαρακτήρα είτε εμπορικώς ευαίσθητες, σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία.

(2Α) Oι πάροχοι ενεργειακής υπηρεσίας παρέχουν στην αρμόδια αρχή  πληροφορίες, για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9.

(2Β) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή με βάση το εδάφιο (2Α) και δυνατόν να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θεωρούνται εμπιστευτικού χαρακτήρα και τηρούνται γι’ αυτές οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2Γ) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή με βάση το εδάφιο (2Α), και δυνατόν να περιλαμβάνουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, θεωρούνται εμπιστευτικές.

(3)(α) Οι πληροφορίες που δίδονται στην αρμόδια αρχή με βάση το εδάφιο (1) και δυνατόν να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ευαίσθητα δεδομένα, θεωρούνται εμπιστευτικού χαρακτήρα και τηρούνται για αυτές οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(β)(i) Οι πληροφορίες που δίνονται στην αρμόδια αρχή με βάση το εδάφιο (1) και που δυνατό να περιλαμβάνουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, θεωρούνται εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 13 του περί Στατιστικής Νόμου.

(ii) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ο οποίος λαμβάνει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες κατά την έννοια της υποπαραγράφου (i) ή κατά την έννοια του εδαφίου (2Γ) δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, διαπράττει αδίκημα, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει:

(αα) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που έχει υποχρέωση παροχής των πληροφοριών με βάση το εδάφιο (1) ή με βάση το εδάφιο (2Α)∙

(ββ) έναντι δικαστηρίου∙

(γγ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου∙

(δδ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση, με βάση το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου∙

(εε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, δυνάμει του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου∙

(στστ) έναντι της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου·

(ζζ) έναντι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου.