Καθήκοντα και εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών

7.-(1) Για σκοπούς διαπίστωσης της τήρησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή/και στους Κανονισμούς και στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, η αρμόδια αρχή και κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:

(α) Τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων και ερευνών, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε κάθε χώρο, έδαφος ή μέσο μεταφοράς, ώστε να εξετάζουν, να κατάσχουν, να λαμβάνουν ή να αποκτούν αντίγραφα στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους·

(β) την κατάσχεση κάθε πληροφορίας, δεδομένου ή εγγράφου για το χρονικό διάστημα και στο βαθμό που απαιτείται για την έρευνα·

(γ) να απαιτούν από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του φορέα τον οποίο αφορά η έρευνα να παρέχει εξηγήσεις όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, τις πληροφορίες, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας και να καταγράφουν τις απαντήσεις·

(δ) να ζητούν και να λαμβάνουν οποιαδήποτε στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, δεδομένων, πληροφοριών και/ή άλλων συναφών στοιχείων, καταχωρημένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε μεταφορικό μέσο και να παίρνουν αντίγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή, φωτοτυπίες και αποσπάσματα τους, ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου αποθήκευσής τους·

(ε) να ζητούν την προσκόμιση σε τακτή προθεσμία αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών του υπό διερεύνηση φορέα αναφορικά με ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος Νόμου, στη βάση των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τα έννομα συμφέροντα του φορέα και των λοιπών επηρεαζόμενων:

Νοείται ότι, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από την αρμόδια αρχή, οι πραγματικοί ισχυρισμοί του υπό διερεύνηση φορέα μπορεί να θεωρηθούν ανακριβείς·

(στ)να λαμβάνουν φωτογραφίες και/ή μαγνητοσκοπημένα αρχεία των υποστατικών, του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, των διαφημίσεων και/ή των μεταδιδόμενων εκπομπών του εμπορευόμενου, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου μετάδοσης αυτών:

(ζ) να εισέρχονται σε υποστατικό ή άλλο χώρο και σε μεταφορικό μέσο-

(i) με συνοδεία από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του  οποίου την παρουσία κρίνουν αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου,

(ii) φέροντας οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνουν αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκούν εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου, και

(iii) λαμβάνοντας δείγματα προϊόντων δωρεάν και  οποιαδήποτε άλλα τεκμήρια που κρίνουν αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκούν εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι για τους σκοπούς ενάσκησης των ως άνω εξουσιών εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, κατά οιονδήποτε εύλογο χρόνο, να εισέλθει σε υποστατικά, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς δικαστικό ένταλμα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας, εκτός κατόπιν δικαστικού διατάγματος.

(3) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή μεταφορικού μέσου και αυτός που προσφέρει ή παρέχει σχετική με την υπό διερεύνηση παράβαση υπηρεσία και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε υποστατικό ή άλλο χώρο ή μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται εξουσιοδοτημένος λειτουργός, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στoν εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία κατέχουν και κάθε διευκόλυνση, την οποία αυτός εύλογα ζητεί, ο δε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να ζητεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

(4) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, αποδεικτικό έγγραφο της ιδιότητάς του.

(5) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή/και στους Κανονισμούς και στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δύνανται να επιδίδουν ειδοποίηση στο πρόσωπο, που κατά την κρίση τους, προβαίνει σε τέτοια παράβαση, ΅ε την οποία επισημαίνεται η παράβαση και καλείται το πρόσωπο αυτό να συμμορφωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα ΅ε τη φύση της παράβασης.

(6) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει επιδώσει ειδοποίηση με βάση το εδάφιο (5) σε αδειούχο ενεργειακό ελεγκτή ή ΕΕΥ και διαπιστώσει ότι δε συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση, η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει την άδεια του ενεργειακού ελεγκτή ή της ΕΕΥ, μέχρις ότου τηρηθούν οι καθορισμένες υποχρεώσεις.