Καθήκοντα και εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών

7.-(1) Για σκοπούς διαπίστωσης της τήρησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή/και στους Κανονισμούς και στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου του ως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς οι οποίοι έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:

(α) να εισέρχονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο και να ελέγχουν ή επιθεωρούν κτίρια, έγγραφα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή χώρο που σχετίζεται με την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών, περαιτέρω δε έχουν εξουσία να κατάσχουν οποιαδήποτε σχετικά δείγματα ή έγγραφα:

Νοείται ότι είσοδος σε κατοικία, παρά τη θέληση του ενοίκου, επιτρέπεται ΅όνο ΅ε ένταλμα δικαστηρίου.

(β) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή/και στους Κανονισμούς και στα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δύνανται να επιδίδουν ειδοποίηση στο πρόσωπο, που κατά την κρίση τους, προβαίνει σε τέτοια παράβαση, ΅ε την οποία επισημαίνεται η παράβαση και καλείται το πρόσωπο αυτό να συμμορφωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα ΅ε τη φύση της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει επιδώσει ειδοποίηση με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) σε αδειούχο ενεργειακό ελεγκτή ή ΕΕΥ και διαπιστώσει ότι δε συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση, η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει την άδεια του ενεργειακού ελεγκτή ή της ΕΕΥ, μέχρις ότου τηρηθούν οι καθορισμένες υποχρεώσεις.