Εναλλακτικά μέτρα πολιτικής

4Β.-(1) Η αρμόδια αρχή εφόσον η αποφασίσει να τηρήσει την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου 4 με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων πολιτικής, μεριμνά, με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδάφιων (4) και (5) του άρθρου 4, ώστε η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας δυνάμει των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου 4 να επιτυγχάνεται στους τελικούς καταναλωτές.

(2) Η αρμόδια αρχή, για όλα τα μέτρα πλην των φορολογικών, θέτει σε εφαρμογή συστήματα μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης, με βάση τα οποία διενεργείται τεκμηριωμένη επαλήθευση σε τουλάχιστον ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη και η μέτρηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη.