Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων και παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

5.-(1) Η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως, δύναται να εκδίδει άδειες ενεργειακού ελεγκτή ή ΕΕΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 9.

(2) Ενεργειακές υπηρεσίες και/ή  παροχή ενεργειακών υπηρεσιών που γίνονται ή/και παρέχονται για την εξοικονόμηση ενέργειας διενεργούνται μόνο από ΕΕΥ οι οποίες είναι ειδικευμένες και έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια αρχή.

(3) Ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται μόνο από ειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια αρχή.

(4) Οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας απέχουν από δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη ζήτηση και την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή την ανάπτυξη αγορών ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη αγορών παρόμοιων υπηρεσιών ή μέτρων, μεταξύ άλλων με αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

(5) Οι ενεργειακοί έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο (3) δεν περιλαμβάνουν ρήτρες που θα εμποδίζουν τη διαβίβαση των ευρημάτων του ελέγχου σε παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών (ΠΕΥ) που έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια αρχή, νοουμένου ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση.

(6) (α) Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου 2015 σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από ενεργειακούς ελεγκτές που έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια αρχή και ακολούθως κάθε τέσσερα χρόνια τουλάχιστον, από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

(β) Οι ενεργειακοί έλεγχοι που αναφέρονται στο εδάφιο (3) μπορεί να είναι μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου.

(γ)  Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, μπορούν να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (6), νοουμένου ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο που διενεργείται από ενεργειακούς ελεγκτές που έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια  αρχή.

(δ) (i) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α), η αρμόδια αρχή δύναται να διατηρεί κατάλογο επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(ii) Για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου (i), η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία από άλλες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες ή/και οργανισμούς  για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME), καθώς και από επιχειρήσεις.

(7) (α) Η αρμόδια αρχή μεριμνά έτσι ώστε να καταρτίζονται προγράμματα που ενθαρρύνουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους και, συνακολούθως, να υλοποιούν τις συστάσεις των ελέγχων αυτών.

(β) Με βάση  διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια και με την επιφύλαξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να θεσπίζει προγράμματα και να καταρτίζει σχέδια για στήριξη και παροχή κινήτρων στις ΜΜΕ ώστε να καλύπτουν το κόστος του ενεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης συστάσεών του που εξασφαλίζουν υψηλή οικονομική απόδοση, εφόσον τα προτεινόμενα μέτρα υλοποιηθούν.

(γ) Η αρμόδια αρχή μεριμνά έτσι ώστε να είναι σε γνώση των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων και μέσω των οικείων ενδιάμεσων αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης στις επιχειρήσεις τους.

(δ) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών, μέσω κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήματα των ενεργειακών ελέγχων.

(8) Οι ενεργειακοί έλεγχοι που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V.

(9) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και για την πρόσβαση των ΜΜΕ στην εν λόγω αγορά ως εξής:

(α) Διασφαλίζοντας τη διάδοση σαφών και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με:

(i) τις διαθέσιμες ΣΕΑ και τις ρήτρες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ΣΕΑ που συνάπτονται μεταξύ ΠΕΥ και τελικού χρήστη ενέργειας προκειμένου να διασφαλίζονται η εξοικονόμηση ενέργειας και τα δικαιώματα των τελικών χρηστών ενέργειας·

(ii) τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα κίνητρα, τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια για τη στήριξη έργων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης·

(β) ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη σημάτων ποιότητας, μεταξύ άλλων, από εμπορικές ενώσεις·

(γ) δημοσιοποιώντας και επικαιροποιώντας τακτικά τον κατάλογο των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών δυνάμει των περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμούς ή παρέχοντας διεπαφή στην οποία οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών μπορούν να παρέχουν  πληροφορίες·

(δ) υποστηρίζοντας την ανάληψη, από το δημόσιο τομέα, προσφορών ενεργειακών υπηρεσιών, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό πληροφορίες σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για σύναψη ΣΕΑ και άλλα βοηθητικά έγγραφα που να περιλαμβάνουν, εφόσον υπάρχει, ανάλυση κόστους-οφέλους χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής και παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων για συνάψεις συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 9 των περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμών·

(ε) πραγματοποιώντας ποιοτική επανεξέταση στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση που υποβάλλεται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13 παράγραφος (β), την υφιστάμενη και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

(10) Η αρμόδια αρχή, όπου ενδείκνυται, υποστηρίζει την ορθή λειτουργία της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών ως εξής:

(α) εντοπίζοντας και δημοσιοποιώντας σημεία επαφής στα οποία οι τελικοί χρήστες ενέργειας μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (9),

(β) λαμβάνοντας, εφόσον απαιτείται, μέτρα για την άρση των κανονιστικών και μη κανονιστικών φραγμών που παρεμποδίζουν τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και άλλα πρότυπα υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας για τον εντοπισμό ή/και την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας,

(γ) μελετώντας τη  παραπομπή σε διαμεσολαβητή, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διάφορες Νόμο,  για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών και η εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από συμβάσεις ενεργειακών υπηρεσιών,

(δ) επιτρέποντας σε ανεξάρτητους φορείς της αγοράς να διαδραματίζουν ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών από την πλευρά τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς.