Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας

4.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την επίτευξη του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, ο οποίος ισοδυναμεί τουλάχιστον με-

(α) νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ίση με το 1,5% των κατ' όγκον ετήσιων πωλήσεων ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές, υπολογιζόμενη κατά μέσο όρο κατά την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013· οι κατ’ όγκον πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές μπορούν να εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από αυτόν τον υπολογισμό·

(β) νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 ίση με το 0,24% της ετήσιας τελικής κατανάλωσης ενέργειας, υπολογιζόμενη κατά μέσο όρο κατά την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019.

(2) Καθ’ όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας όπως αυτή ρυθμίζεται στο εδάφιο (1), τηρούνται οι πιο κάτω διατάξεις:

(α) Η αρμόδια αρχή μπορεί να συνυπολογίζει την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μέτρα πολιτικής τα οποία θεσπίστηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή μετά την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον τα μέτρα αυτά συντελούν σε νέες επιμέρους δράσεις που διεξάγονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020·

(β) η αρμόδια αρχή μεριμνά για επίτευξη νέας ετήσιας εξοικονόμησης σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1)  για δεκαετείς περιόδους μετά το 2030, εκτός εάν από τις επανεξετάσεις της Επιτροπής έως το 2027 και κάθε δέκα έτη εφεξής συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητη η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2050·

(γ) η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τον τρόπο σταδιακής εισαγωγής της υπολογισθείσας ποσότητας νέας εξοικονόμησης σε κάθε περίοδο όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), υπό τον όρο ότι η απαιτούμενη συνολική σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση έχει επιτευχθεί έως τη λήξη κάθε περιόδου επιβολής της υποχρέωσης.

(3) Υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον η οικεία υποχρέωση σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), η απαιτούμενη ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας μπορεί να υπολογίζεται μέσω ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Εφαρμόζοντας ποσοστό ετήσιας εξοικονόμησης στις πωλήσεις ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές ή στην τελική κατανάλωση ενέργειας, υπολογιζόμενη κατά μέσο όρο κατά την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019·

(β) εξαιρώντας, εν όλω ή εν μέρει, την ενέργεια που χρησιμοποιείται στις μεταφορές από το βασικό σενάριο υπολογισμού·

(γ) χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές που ορίζονται στο εδάφιο (5).

(4) Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή ασκήσει τις δυνατότητες που προβλέπονται στο εδάφιο (3) καθορίζει-

(α) το ποσοστό ετήσιας εξοικονόμησης που θα ισχύει για τον υπολογισμό της σωρευτικής τους εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, η οποία διασφαλίζει ότι η τελική ποσότητα της καθαρής εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι κατώτερη από την απαιτούμενη βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), και

(β) το βασικό σενάριο υπολογισμού, από το οποίο μπορεί να εξαιρείται, εν όλω ή εν μέρει, η ενέργεια που χρησιμοποιείται στις μεταφορές.

(5) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (6), η αρμόδια αρχή δύναται-

(α) να πραγματοποιεί τον υπολογισμό που απαιτείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) χρησιμοποιώντας τις τιμές 1% το 2014 και το 2015, 1,25% το 2016 και το 2017 και 1,5% το 2018, το 2019 και το 2020·

(β) να εξαιρεί από τον υπολογισμό το σύνολο ή μέρος των κατ’ όγκον πωλήσεων ενέργειας που χρησιμοποιείται, για την περίοδο επιβολής της υποχρέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), ή τελικής ενέργειας που καταναλώνεται, για την περίοδο επιβολής της υποχρέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), στις βιομηχανικές δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα I της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

(γ) να προσμετρά στην ποσότητα απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται στους τομείς μετατροπής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, συμπε-ριλαμβανομένων των υποδομών αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ως αποτέλεσμα των εδαφίων (4) και  (5) του άρθρου 14Γ και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14Α του περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου και των παραγράφων (1) έως (6) και (9) του Άρθρου 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που πρόκειται να λάβει βάσει του παρόντος εδαφίου για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα και ο αντίκτυπος των εν λόγω μέτρων υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και περιλαμβάνεται στα εν λόγω σχέδια·

(δ) να προσμετρά στην ποσότητα απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας την εξοικονόμηση ενέργειας η οποία προκύπτει από επιμέρους δράσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά από την 31η Δεκεμβρίου 2008 και έπειτα και εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο το 2020 όσον αφορά την περίοδο επιβολής της υποχρέωσης που αναφέρεται στην  παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και μετά το 2020 όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και η οποία είναι δυνατό να μετρηθεί και να επαληθευθεί·

(ε) να προσμετρά στην ποσότητα απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μέτρα πολιτικής, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν σε επιμέρους δράσεις που διεξάγονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιφέρουν εξοικονόμηση μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020·

(στ) να εξαιρεί από τον υπολογισμό της ποσότητας απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας 30% της επαληθεύσιμης ποσότητας ενέργειας που παράγεται επί ή εντός κτιρίων προς ιδίαν χρήση συνεπεία μέτρων πολιτικής που προάγουν τη νέα εγκατάσταση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

(ζ) να προσμετρά, στην ποσότητα απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας που υπερβαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται για την περίοδο επιβολής της υποχρέωσης από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, υπό τον όρο ότι η εξοικονόμηση αυτή προκύπτει από επιμέρους δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο των μέτρων πολιτικής που αναφέρονται στα άρθρα 4Α και 4Β, που κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση και που αναφέρονται στις εκθέσεις προόδου σύμφωνα με το άρθρο 13.

(6) Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει και υπολογίζει τις επιπτώσεις των προτεινόμενων επιλογών δυνάμει του εδαφίου (5) ξεχωριστά για τις περιόδους που αναφέρονται στο εδάφιο (1):

(α)για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας εξοικο-νόμησης ενέργειας για την περίοδο επιβολής της υποχρέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου  (1) η αρμόδια αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί τις παραγράφους (α) έως (δ) του εδαφίου (5)· ο συνδυασμός όλων των προτιμώμενων επιλογών δυνάμει του εδαφίου (5) δεν υπερβαίνει το 25% της ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)·

(β) για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο επιβολής της υποχρέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί τις παραγράφους (β) έως (ζ) του εδαφίου (5), με την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (5) εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο που μπορεί να επαληθευθεί και να μετρηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020· ο συνδυασμός όλων των προτεινόμενων επιλογών βάσει του εδαφίου (5) δεν οδηγεί σε μείωση άνω του 35% της ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας που υπολογίζεται με βάση τα εδάφια (2) και (3):

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από το εάν η αρμόδια αρχή εξαιρεί εν όλω ή εν μέρει την ενέργεια που χρησιμοποιείται στις μεταφορές από το βασικό σενάριο υπολογισμού της ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις επιλογές που παρατίθενται στο εδάφιο (5), διασφαλίζει ότι η υπολογισθείσα καθαρή ποσότητα νέας εξοικονόμησης που πρόκειται να επιτευχθεί ως προς την τελική κατανάλωση ενέργειας κατά την περίοδο επιβολής της υποχρέωσης από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 δεν είναι κατώτερη της ποσότητας που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού ετήσιας εξοικονόμησης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1).

(7) Η αρμόδια αρχή περιγράφει στο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, τον υπολογισμό της ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας που πρόκειται να επιτευχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και, ενδεχομένως, εξηγεί πώς καθορίστηκε το ποσοστό ετήσιας εξοικονόμησης και το βασικό σενάριο υπολογισμού, καθώς και το πώς και σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκαν οι επιλογές που αναφέρονται στο εδάφιο (5).

(8) Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν συνυπολογίζεται στην ποσότητα απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

(9) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε η εξοικονόμηση που απορρέει από τα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται στα άρθρα 4Α και 4Β να υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

(10)Η αρμόδια αρχή επιτυγχάνει την απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας δυνάμει του εδαφίου (1) είτε με την καθιέρωση καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 4Α είτε με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων πολιτικής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4Β και δύναται να συνδυάζει το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης με εναλλακτικά μέτρα πολιτικής.

(11)  Κατά το σχεδιασμό μέτρων για την τήρηση της υποχρέωσης για επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη μετριασμού της ενεργειακής ένδειας, σύμφωνα με κριτήρια που έχει καθορίσει, συνεκτιμώντας τις διαθέσιμες πρακτικές σε αυτόν τον τομέα, απαιτώντας, στον βαθμό που κρίνεται σκόπιμο, ένα ποσοστό μέτρων ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο των εθνικών καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικών μέτρων πολιτικής ή προγραμμάτων ή μέτρων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, να εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων όσων πλήττονται από ενεργειακή ένδεια, και, κατά περίπτωση, στην κοινωνική στέγαση:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα των μέτρων μετριασμού της ενεργειακής ένδειας στις ενοποιημένες εκθέσεις προόδου για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999.

(12) Η αρμόδια αρχή αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει επικάλυψη του αντικτύπου των μέτρων πολιτικής ή των επιμέρους δράσεων, δεν μετράται διπλά η εξοικονόμηση ενέργειας.