Ανακαίνιση κτιρίων

4. Η αρμόδια αρχή περιλαμβάνει στα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 13 την μακροπρόθεσμη στρατηγική για την κινητοποίηση των επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος η οποία περιλαμβάνει:

(i) Ανασκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέματος βασιζόμενη, ανάλογα με την περίπτωση, σε στατιστική δειγματοληψία·

(ii) εξεύρεση οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις, ανάλογα με το είδος του κτιρίου και την κλιματική ζώνη·

(iii) πολιτικές και μέτρα για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων, περιλαμβανομένων των σταδιακών ανακαινίσεων·

(iv) μια προσανατολισμένη στο μέλλον προοπτική που θα κατευθύνει τις επενδυτικές αποφάσεις των ιδιωτών του κατασκευαστικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

(v) τη βάση στοιχείων εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και των γενικότερων ωφελειών.