Πεδίο εφαρμογής

4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται -

(α) στους παροχείς μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, στους διανομείς ενέργειας, στους διαχειριστές συστημάτων διανομής και στις εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας∙

(β) στους τελικούς καταναλωτές. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του περί Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμου∙

(γ) στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά μόνον στο μέτρο που η εφαρμογή του δεν έρχεται σε σύγκρουση με τη φύση και τον κύριο στόχο των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων και με την εξαίρεση του υλικού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.