Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση πλαισίου μέτρων για προώθηση της ενεργειακή απόδοσης ως ακολούθως:

(α) Με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης για συμβολή στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της Ένωσης για το 2020 για 20% στην ενεργειακή απόδοση και των πρωταρχικών στόχων της για το 2030 για τουλάχιστον 32,5% στην ενεργειακή απόδοση και για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης μετά τις εν λόγω χρονολογίες, για την άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας και την εξάλειψη των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας και προβλέπει τον καθορισμό ενδεικτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και συνεισφορών για το 2020 και το 2030, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της αρχής της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση·

(β) με τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάπτυξη και την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και για την παροχή, στους τελικούς καταναλωτές, άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης·

(γ) με τον καθορισμό ενδεικτικής εθνικής συνεισφοράς ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 2030 που ορίζονται στην παράγραφο (α) και σύμφωνα με τα Άρθρα 4 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 κατά τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1273 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και/ή τα 956 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας και η εθνική συνεισφορά κοινοποιείται στην Επιτροπή ως μέρος του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, σύμφωνα με το Άρθρο 3 και τα Άρθρα 7 έως 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.