Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση πλαισίου μέτρων για προώθηση της ενεργειακή απόδοσης ως ακολούθως:

(α) με την άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας και την υπερνίκηση των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας·

(β) με τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάπτυξη και την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και για την παροχή, στους τελικούς καταναλωτές, άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.