Κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης

13. Για τους σκοπούς κινητοποίησης ιδιωτικής χρηματοδότησης σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής ανακαίνισης σύμφωνα και με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου, η αρμόδια αρχή, κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου-

(α) εξετάζει τρόπους για καλύτερη αξιοποίηση των ενεργειακών ελέγχων βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 προς επηρεασμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· και

(β) αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες και τα εργαλεία που προτείνονται στην πρωτοβουλία “Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια”.