Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

13.-(1) Η αρμόδια αρχή ετοιμάζει και υποβάλλει προς την Επιτροπή, Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης. Το τρίτο σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης υποβάλλεται μέχρι 30 Απριλίου 2014 και τα επόμενα χρόνια ανά τριετία.

(2) Η αρμόδια αρχή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ετοιμάζει και υποβάλλει προς την Επιτροπή, έκθεση προόδου για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης. Η αρμόδια αρχή, μέσω της πρώτης έκθεσης προόδου, κοινοποιεί στην Επιτροπή τον εθνικό ενδεικτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2020.