Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

13.-(1) Η αρμόδια αρχή ετοιμάζει και υποβάλλει προς την Επιτροπή, Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης.

(2) Τα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υποβάλλονται στην Επιτροπή ως ακολούθως:

(α) το δεύτερο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2011∙

(β) το τρίτο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2014.