Ιεραρχική προσφυγή

12.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ισχυρίζεται ότι έχει προσβληθεί έννομο συμφέρον του, λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της αρμόδιας αρχής, έχει το δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, αιτιολογώντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η προσφυγή, μέσα σε τριάντα (30) μέρες, είτε από την επίδοση της απόφασης ή πράξης της αρμόδιας αρχής, είτε από την ημέρα που η απόφαση ή η πράξη έχει περιέλθει σε γνώση του ενδιαφερομένου ή, σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του ενδιαφερομένου.

(2) Ο Υπουργός, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του προφορικώς ή γραπτώς, αποφασίζει να -

(α) επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή πράξη∙

(β) εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή πράξης ή για θεραπεία της παράλειψης∙

(γ) παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για επανεξέταση, υπό το φως τυχόν στοιχείων ή παρατηρήσεων που έχουν προκύψει από την ενώπιόν του διαδικασία.