Διαδικαστικές εγγυήσεις

33.-(1) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα άσκησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 146 του Συντάγματος προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προκειμένου να προσβάλουν την απόφαση της αρμόδιας αρχής η οποία έχει ληφθεί εις βάρος τους για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

(2) Όταν η προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της απόφασης απέλασης συνοδεύεται από ενδιάμεση αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσής της, η σωματική απομάκρυνση του ενδιαφερομένου από τη Δημοκρατία δε δύναται να διενεργείται προτού ληφθεί απόφαση επί της ενδιάμεσης αίτησης.

(3) Η αρμόδια αρχή απαγορεύει την είσοδο απελαθέντος ενδιαφερόμενου στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο επιθυμεί να υπερασπισθεί τον εαυτό του αυτοπροσώπως κατά τη δίκη ή εάν η παρουσία του εν λόγω προσώπου είναι απαραίτητη προς το συμφέρον της δίκαιης απονομής της δικαιοσύνης. Η είσοδος απαγορεύεται αν η εμφάνιση του εν λόγω προσώπου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή εάν η προσφυγή αφορά άρνηση εισόδου στη Δημοκρατία.