Ιεραρχική προσφυγή

32Α.-(1) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού προκειμένου να προσβάλουν την απόφαση της αρμόδιας αρχής η οποία λήφθηκε για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, εις βάρος τους.

(2) Η ιεραρχική προσφυγή που προβλέπεται στο εδάφιο (1), ασκείται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας αρχής.

(3) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής-

(α) καθίσταται εκτελεστή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1)·

(β) καθίσταται ανεκτέλεστη όταν ασκηθεί κατ’ αυτής εμπρόθεσμα ιεραρχική προσφυγή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(4) Ο Υπουργός εξετάζει τα γεγονότα και τις περιστάσεις επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση της αρμόδιας αρχής και δύναται να προβεί σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ)να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης.

(5)Ο Υπουργός εκδίδει την απόφασή του μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

(6) Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο προσφεύγων δικαιούται να παραμείνει στο έδαφος της Δημοκρατίας μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.