Διάρκεια των διαταγών απαγόρευσης εισόδου

34.-(1) Τα πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκε απόφαση απαγόρευσης εισόδου για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας δύνανται να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή για την άρση της εν λόγω απόφασης μετά από μία εύλογη, ανάλογα με τις περιστάσεις, προθεσμία, και, σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο τριετίας από την εκτέλεση της οριστικής απόφασης απαγόρευσης εισόδου που έχει ληφθεί νομότυπα σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, επικαλούμενα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι υπήρξε ουσιαστική μεταβολή των περιστάσεων που είχαν δικαιολογήσει την απόφαση απαγόρευσης εισόδου.

(2) Η αρμόδια αρχή αποφαίνεται επί των αναφερομένων στο εδάφιο (1) αιτήσεων, εντός έξι μηνών από την υποβολή τους.

(3) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα, δεν έχουν κανένα δικαίωμα εισόδου στη Δημοκρατία ενώ εξετάζεται η αίτησή τους.