Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα

67. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες βάσει του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου δύνανται να βασίζονται σε τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όπως αυτά καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η τελική ευθύνη για την εκτέλεση των πιο πάνω μέτρων και διαδικασιών βαρύνει το πρόσωπο που διεξάγει τις χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες και το οποίο βασίζεται στο τρίτο πρόσωπο.

(2) (α)Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τρίτο πρόσωπο σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικό οργανισμό ή ελεγκτές ή ανεξάρτητους επαγγελματίες νομικούς ή πρόσωπο που προσφέρει προς τρίτα μέρη τις υπηρεσίες εμπιστευμάτων και τις εταιρικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (ε) της ερμηνείας του όρου «άλλες δραστηριότητες», που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας της Ε.Ε. και οι οποίοι:

(i) Υπόκεινται σε υποχρεωτική επαγγελματική εγγραφή βάσει νόμου·και

(ii) Υπόκεινται σε εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε.·

(β) τρίτα πρόσωπα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δύνανται να είναι και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, ή ελεγκτές ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες νομικοί ή πρόσωπα που προσφέρουν προς τρίτα μέρη τις υπηρεσίες εμπιστευμάτων και τις εταιρικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (ε) της ερμηνείας του όρου “άλλες δραστηριότητες”, που λειτουργούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίες σύμφωνα με απόφαση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας έχουν καθοριστεί ότι επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε.:

Νοείται ότι τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου.

(γ) οι όροι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνουν για σκοπούς του παρόντος άρθρου επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στην μεταφορά χρημάτων και ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

(3) Τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες θα πρέπει να απαιτούν από το τρίτο πρόσωπο όπως:

(α) Θέτει άμεσα στη διάθεση τους τα στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα ταυτότητας που έλαβε κατά την εφαρμογή των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 61· και

(β) άμεσα διαβιβάζει προς αυτούς αντίγραφα των εγγράφων αυτών και των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών για την ταυτότητα του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου τα οποία το τρίτο πρόσωπο συνέλλεξε όταν εφάρμοζε τις πιο πάνω διαδικασίες και μέτρα.