Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα

67. (1) Οι υπόχρεες οντότητες βάσει του άρθρου 60 του παρόντος Νόμου δύνανται να βασίζονται σε τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όπως αυτά καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 61 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η τελική ευθύνη για την εκτέλεση των πιο πάνω μέτρων και διαδικασιών βαρύνει την υπόχρεη οντότητα και το οποίο βασίζεται στο τρίτο πρόσωπο.

(2)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «τρίτα πρόσωπα» σημαίνει τις υπόχρεες οντότητες που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδάφιου (1) του άρθρου 2Α ή άλλα ιδρύματα ή πρόσωπα που βρίσκονται στα κράτη μέλη ή σε τρίτη χώρα, τα οποία-

(i) Εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και μέτρα τήρησης αρχείων τα οποία συνάδουν με αυτά που θεσπίζονται με την Οδηγία της Ε.Ε.· και

(ii) υπόκεινται σε εποπτεία που συνάδει με τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε.

(β) (i) Υπόχρεη οντότητα δεν βασίζεται σε τρίτα πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

(ii) Κάθε αρμόδια Εποπτική Αρχή δύναται να εξαιρεί από την αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (i) απαγόρευση υποκατάστημα και θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής υπόχρεης οντότητας εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το εν λόγω υποκατάστημα ή η εν λόγω θυγατρική τηρεί πλήρως τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε επίπεδο ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68Α.

(3) Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να απαιτούν από το τρίτο πρόσωπο όπως:

(α) Θέτει άμεσα στη διάθεση τους τα στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα ταυτότητας που έλαβε κατά την εφαρμογή των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 61· και

(β) άμεσα διαβιβάζει προς αυτούς αντίγραφα των εγγράφων αυτών και των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών για την ταυτότητα του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου τα οποία το τρίτο πρόσωπο συνέλλεξε όταν εφάρμοζε τις πιο πάνω διαδικασίες και μέτρα.

(4) Σε περίπτωση ομίλου, η αρμόδια Εποπτική Αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και η αρμόδια Εποπτική Αρχή του κράτους μέλους υποδοχής (για υποκαταστήματα και θυγατρικές) μπορούν να θεωρήσουν ότι υπόχρεη οντότητα εφαρμόζει τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3), μέσω του προγράμματος του ομίλου της, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η υπόχρεη οντότητα βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο το οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο·

(β) ο εν λόγω όμιλος εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, κανόνες για την τήρηση αρχείων και προγράμματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε. ή ισοδύναμους κανόνες·

(γ) η αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) υπόκειται σε εποπτεία σε επίπεδο ομίλου από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή της τρίτης χώρας.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε σχέσεις ανάθεσης ή σχέσεις πρακτόρευσης στο πλαίσιο των οποίων, βάσει συμβατικής ρύθμισης, ο πάροχος της εξωτερικής υπηρεσίας ή ο πράκτορας θεωρείται μέρος της υπόχρεης οντότητας.