Έγκριση πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων από ανώτερα διοικητικά στελέχη

58Γ. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη υπόχρεης οντότητας εγκρίνουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους ελέγχους που εφαρμόζει η υπόχρεη οντότητα σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρακολουθούν δε και, όπου ενδείκνυται, ενισχύουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί.