Σύσταση ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου

58Β. Όταν ενδείκνυται λόγω, του μεγέθους και της φύσης των δραστηριοτήτων της υπόχρεης οντότητας, συνίσταται ανεξάρτητη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου για την εξακρίβωση των εσωτερικών πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 58:

Νοείται ότι η αρμόδια Εποπτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την υποχρέωση σύστασης ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου στην υπόχρεη οντότητα.