Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

58Δ. Υπόχρεη οντότητα ορίζει μέλος του διοικητικού συμβουλίου, νοουμένου ότι υφίσταται διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών ή/και εγκυκλίων ή/και κανονισμών περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.