Υποχρέωση νομικού προσώπου

58E. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που εμπίπτει στις υπόχρεες οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (θ) του άρθρου 2Α, αναλαμβάνει επαγγελματική δραστηριότητα ως υπάλληλος νομικού προσώπου, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 49, των παραγράφων (στ) και (η) του άρθρου 58, του εδαφίου (10) του άρθρου 59 και του άρθρου 68Α, βαρύνουν το νομικό πρόσωπο και όχι το φυσικό πρόσωπο.